top of page
Handshake

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อกำหนดของเรา

กฎระเบียบเกี่ยวกับการสื่อสาร

 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของ PBW Clubhouseควรเป็นไปด้วยความเคารพและเหมาะสมอย่างมืออาชีพ 

 • ผู้ปกครองและนักเรียนควรใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆอาทิ โทรศัพท์, e-mail, Line, Facebook และการพบปะกันให้เป็นประโยชน์ ตามข้อแนะนำที่กำหนด  

 • ผู้ปกครองและนักเรียนควรแจ้งการตัดสินใจ อันได้ทำการไตร่ตรองมาดีแล้วในสถานการณ์ต่างๆ ให้ทราบอย่างชัดเจน 

 • ผู้ปกครองและนักเรียนควรทำการอัพเดทข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยแจ้งให้ทราบหากมีข้อมูลใดที่เปลี่ยนแปลง 

 • หากผู้ปกครองและนักเรียนต้องการความช่วยเหลือใดๆ ขอให้มั่นใจว่า PBW Clubhouse จะรับฟังและรีบดำเนินการให้ท่านอย่างดีที่สุดในเวลาอันเหมาะสม 

กฎในการจองคลาสเรียน

 • PBW Clubhouse จะจัดให้นักเรียนแต่ละคนมีช่วงวันและเวลาเรียนประจำของตนเอง 

 • ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาเรียน สามารถติดต่อ PBW Clubhouse โดยตรงเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้  

 • ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในวันและเวลาที่กำหนด ขอให้ทำการติดต่อมายัง PBW Clubhouse เพื่อนัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยต่อไป ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความสะดวกของผู้สอนเป็นหลัก โดยผู้สอนไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถเปิดสอนให้ได้ในวันและเวลาที่นักเรียนต้องการ 

 • การเรียนชดเชยสามารถทำได้สูงสุด 2 ครั้งภายในระยะเวลา 12/14 สัปดาห์ นับจากวันที่ลงทะเบียนชำระเงินเริ่มคอร์สเรียนใหม่ 

กฎในการยกเลิก

 • หากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนในวันและเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อขอยกเลิกชั้นเรียนได้ 24 ช.ม.ก่อนเวลาที่นัดหมาย 

 • หากการยกเลิกกระทำขึ้นในระยะเวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนเวลาที่นัดหมาย คือน้อยกว่าข้อตกลงที่กำหนด PBW Clubhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชั่วโมงเรียนนั้น เสมือนว่าการเรียนการสอนในชั่วโมงดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว 

 • หากการยกเลิกกระทำขึ้นในระยะเวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนเวลาที่นัดหมายแต่เป็นไปด้วยเหตุอันสุดวิสัย  ขอให้ผู้ปกครอง/นักเรียนชี้แจงสาเหตุ หากมีเหตุผลอันควรPBW Clubhouse จะทำการพิจารณางดเว้นการตัดชั่วโมงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป 

 • ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งยกเลิก PBW Clubhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชั่วโมงเรียนดังกล่าวตามระเบียบ

 • สำหรับเรียนแบบกลุ่ม หากมีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางเราจะตัดชั่วโมงนักเรียนคนนั้นโดยไม่มีการจองให้ใหม่ 

ข้อตกลงในการจ่ายเงินและการตัดชั่วโมงเรียน

กฎระเบียบภายในห้องเรียน

 • นักเรียนควรมีความสุภาพและตรงต่อเวลา 

 • นักเรียนควรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสุดความสามารถ 

 • นักเรียนควรฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างตั้งใจ 

 • นักเรียนควรแต่งกายให้เหมาะสม

 • นักเรียนควรมีหนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อพร้อมสำหรับการเรียน

 • นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์สําหรับเล่นภาพและเสียงที่ยังทํางานได้ดีเพื่อให้การเรียน การสอนประสบความสําเร็จ

 • นักเรียนจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อให้การเรียนการสอน ประสบความสําเร็จ

การชําระเงิน

 • การซื้อคอร์สเรียน 1 คอร์สหมายถึง การจ่ายเงินเพื่อให้เกิดการเรียนการสอน 12/14 ครั้ง 

 • การชำระเงิน เป็นการชำระก่อนที่จะเกิดการเรียนการสอน โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีที่ PBW Clubhouse ระบุ 

 • อัตราค่าเรียนจะระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้อัตราจะแตกต่างกันไปตามแต่ระดับความรู้ของผู้เรียน และเป็นราคาตายตัวที่ PBW Clubhouseกำหนด 

 • คอร์สเรียน 1 คอร์ส สามารถใช้ได้ภายในกำหนดเวลา 12/14 สัปดาห์นับจากวันที่ชำระค่าเล่าเรียน หากเกินกว่า 12/14 สัปดาห์จะถือว่าคอร์สเรียนหมดอายุ ชั่วโมงเรียนที่เหลือจะถูกนับเป็นศูนย์ 

 • การต่อคอร์สเรียนสามารถกระทำได้ ณ วันสุดท้ายของการเรียนในคอร์สปัจจุบัน ทั้งนี้หากไม่มีการแจ้งความจำนงดังกล่าวในเวลาที่กำหนด และมีนักเรียนท่านอื่นที่สนใจช่วงเวลาเรียนดังกล่าว PBW Clubhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วันและเวลาเรียนดังกล่าว กับนักเรียนท่านอื่นต่อไป เว้นแต่จะมีการหารือกันแล้วแต่กรณี 

 • การพิจารณาคืนเงินเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปกติวิสัยที่จะกระทำ แต่ PBW Clubhouseอาจพิจารณาให้เกิดขึ้นได้แล้วแต่กรณี 

การหักเงิน

 • การตัดชั่วโมงเรียนจะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่มีการแจ้งยกเลิกชั้นเรียนภายในเวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาเรียนที่ได้ทำการตกลงไว้ ชั่วโมงเรียนดังกล่าวจะถูกตัด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสุดวิสัยซึ่ง  PBW Clubhouseจะทำการพิจารณายกเว้นเป็นกรณีไป

 • ในกรณีที่ไม่มาเรียนและไม่มีการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุใดๆ PBW Clubhouseขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชั่วโมงเรียนดังกล่าวตามระเบียบ

 • ชั่วโมงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 12/14 สัปดาห์นับจากวันที่มีการชำระเงิน  จะถือเป็นศูนย์   

 • ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ PBW Clubhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมตามแต่ที่ทางสถาบันจะเห็นสมควร 

รางวัลและสิทธิ์ประโยชน์

 • ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถเข้าถึงระบบตลอดจนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ PBW Clubhouse จัดหาให้บางส่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาบทเรียนของ PBW Clubhouse)

 • หากนักเรียนปัจจุบันสามารถชักชวนนักเรียนใหม่ให้สนใจมาสมัครคอร์สกับ PBW Clubhouse ได้ นักเรียนปัจจุบันจะได้รับสิทธิส่วนลด 3% ในการสมัครคอร์สเรียนครั้งต่อไป 

 • ผู้ปกครองและนักเรียนปัจจุบัน  จะได้รับส่วนลดราคาพิเศษในการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่PBW Clubhouseจัดขึ้น

 • ผู้ปกครองเข้าใจว่า PBW Clubhouse อาจจะบันทึกวีดีโอ และรูปภาพของนักเรียน ในงานกิจกรรม และการแสดงของโรงเรียน ผู้ปกครองอนุญาตให้ PBW Clubhouse สามารถใช้รูปภาพและบันทึกวีดีโอ ในการโฆษณา โปรโมทของโรงเรียน

 • สถาบันดนตรี PBW Clubhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆให้เป็นปัจจุบัน โดยทางสถาบันมีอำนาจในการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆอย่างเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

bottom of page